Kai-zen

-do

[ zmiana ]

[ dobro ]

[ droga ]

KULTURA CIĄGŁEGO DOSKONALENIA

Wszczepiamy ciągłą, pozytywną zmianę w DNA firm

Kim jesteśmy?

Wojciech

Suda

Członek zarządu Kaizendo

Nie lubię zmian. Większość z nas ich nie lubi, ponieważ zmiana zawsze wiąże się z ryzykiem. Jednak, cytując P. Druckera jest ona jedyną pewną rzeczą w biznesie. Pracując dla wielu organizacji przekonałem się, że umiejętność wyciągania nauczek i ciągłej zmiany na lepsze, jest kluczowym czynnikiem przetrwania i wzrostu. Kto się nie zmienia – ginie.

Lean management jako metoda optymalizacji, jest fantastycznym narzędziem do wprowadzania zmian: w procesach, organizacji pracy, podejściu do Klienta i na wielu innych polach. Wymaga jednak specyficznego spojrzenia na rzeczywistość: kwestionowania status quo i cierpliwości w poszukiwaniu lepszych rozwiązań. W tym celu konieczna jest zmiana przekonań, odwaga do wyjścia poza strefę komfortu oraz wbudowanie w kulturę firmy właściwych nawyków.

Doświadczenie wielu firm z różnych branż pokazuje, że lean jest dobrą receptą na znaczące i trwałe usprawnienia. Skrócenie czasu trwania procesu o 50%, osiągnięcie jakości na poziomie 99% czy zmniejszenie kosztu ponad 30%, to efekty działań z wykorzystaniem lean jakie spotykamy na co dzień. Ponieważ bogactwo narzędzi lean daje możliwość sięgania po kolejne i kolejne korzyści. Ujmując rzecz metaforycznie, wspólnie z naszymi Klientami sięgamy po coraz wyżej rosnące jabłka.

Witam w sadzie niekończących się możliwości.


wojciech.suda@kaizendo.pl

Emil

Osiewicz

Prezes Zarządu Kaizendo

Lubię zmiany. Zawsze je lubiłem, ale doświadczenia wielu projektów, zawodowych i prywatnych, pokazały mi jak ważne jest dobre ich przygotowanie i przeprowadzenie. Od wielu lat doradzam firmom w sytuacji zmiany: od wdrożenia nowego systemu IT przez optymalizację procesów aż po głęboką restrukturyzację. Korzystałem z wielu narzędzi, ale filozofia kaizen była moim największym odkryciem na tej drodze.

Kaizen, czyli ciągłe doskonalenie wpisane w kulturę firmy, to recepta na szczupłą i elastyczną organizację, która precyzyjnie zareaguje na potrzeby Klienta, trendy rynkowe, wyzwania stawiane przez konkurencję czy oczekiwania właściciela. Dzięki podejściu kaizen zamiast „gaszenia pożarów” systematycznie realizujemy plan doskonalenia, wyprzedzając potrzeby rynku i działania konkurencji. Co istotne, w kaizen dzieje się to dzięki umiejętnościom, doświadczeniu i mądrości załogi. Tu każdy pomysł się liczy, każdy problem jest szansą na naukę a zmiana staje się codzienną rutyną. Dla wszystkich.

Ciągła zmiana na lepsze to droga, którą idziemy ramię w ramię z naszymi Klientami. Wypracowany przez nas Model Kaizendo® pozwala zarządzać zakresem, kolejnością i natężeniem aktywności w czasie wdrożenia. Stale mierząc efekty, cieszymy się z sukcesów Klienta i radości jaką niesie bezpieczna, dobrze zaplanowana i systematyczna zmiana kultury firmy.

Zapraszam do wspólnej podróży.


emil.osiewicz@kaizendo.pl

Co możemy razem osiągnąć?Zespoły widzące więcej

więcej

Zorganizowana metamorfoza firmy

więcej

Radykalna poprawa. Wszędzie. Stale.

więcej

Dobre nawyki wpisane w DNA

więcej

Mierzalna zmiana kultury

Opracowaliśmy unikalne narzędzie pomiaru kultury
organizacyjnej – Kaizendo Scoring System®

Dowiedz się więcej

Doskonałość nie jest jednorazowym aktem lecz nawykiem.

Arystoteles

Korzyści płynące z dobrego planowania są ogromne. Szacuje się, że każda minuta poświęcona na planowanie pozwala zaoszczędzić dziesięć minut pracy.

Brian Tracy

Największą stratą czasu jest mistrzowskie wykonywanie czegoś czego wcale nie warto robić.

Brian Tracy

Nigdy nie ma dość czasu, żeby zrobić wszystko, ale zawsze jest go dość, by zrobić rzeczy najważniejsze.

Brian Tracy

Jeśli to, co robisz nie zbliża Cię do Twoich celów, oznacza to, że Cię od nich oddala.

Brian Tracy

Twój los zależy od twoich nawyków.

Brian Tracy

Najpierw tworzymy nasze nawyki, potem one tworzą nas.

Charles C. Noble

Każda porażka jest szansą żeby spróbować jeszcze raz, tylko mądrzej.

Henry Ford

Wszystko można robić lepiej, niż robi się dzisiaj.

Henry Ford

Żadne zadnie nie jest szczególnie trudne, jeśli podzielisz je na mniejsze podzadania.

Henry Ford

Zysk jest zapłatą jaką otrzymujesz, kiedy wykorzystujesz okazję, jaką daje ci zmiana.

Joseph Schumpeter

Kreatywność to wymyślanie, eksperymentowanie, wzrastanie, ryzykowanie, łamanie zasad, popełnianie błędów i dobra zabawa.

Mary Lou Cook

Nie ma nic bardziej nieefektywnego niż robienie efektywnie czegoś, co nie powinno być robione wcale.

Peter Drucker

Najlepszą metodą przewidywania przyszłości jest jej tworzenie.

Peter Drucker

Wielkie rzeczy nie powstają w wyniku impulsu, a w wyniku poskładania małych rzeczy w jedną całość.

Vincent Van Gogh

Sukces to maksymalne wykorzystanie możliwości jakie masz.

Zig Ziglar

Jeśli celujesz w nic trafisz za każdym razem.

Zig Ziglar

Jak działamy?

Ciągłe doskonalenie

Systematyczne i nawykowe usprawnianie procesów

Systemy Sugestii Pracowniczych, Warsztaty Kaizen

więcej

Wdrażanie innowacji

Przygotowanie i wdrażanie znaczących zmian w procesach

Warsztaty Kaizen, Projekty Optymalizacyjne

więcej

Kształtowanie świadomości

Budowanie wiedzy, nabywanie umiejętności i doświadczenia w Lean Management i Kaizen

Warsztaty, Szkolenia, Wymiana dobrych praktyk, Komunikacja

więcej

Budowanie przywództwa

Nakreślenie wizji i kierunków, Kaskadowanie Celów, Motywowanie i przekazywanie odpowiedzialności

Warsztaty strategiczne, Zespół Lean Leaderów, Lean Committee

więcej

Na podstawie doświadczeń wielu projektów stworzyliśmy Model Kaizendo®, umożliwiający zarządzanie zmianą kultury organizacyjnej

Dowiedz się więcej

Zmianę najlepiej zacząć od siebie.

Wiesz dobrze, że zadanie raz odłożone, dalej odkłada się samo.
Dlatego proponujemy nie odkładaj, skontaktuj się z nami właśnie teraz.

+48 696 025 895

info@kaizendo.pl

KONTAKT

  • Kaizendo sp. z o.o.
  • Al. Niepodległości 245/17
  • 02-009 Warszawa
  • REGON: 362777685
  • NIP: 7010513880
  • KRS: 0000581214
Copyright © 2014 - 2015 Kaizendo sp. z o.o. | Wszelkie prawa zastrzeżone
Design: WB Graphics
Wdrażanie innowacji

Czym jest?

Innowacje potocznie kojarzą się z wynalazczością, czyli znaczącymi zmianami w dostępnej technologii lub produktach. W kulturze doskonalenia mówimy o innowacjach procesowych, będących znaczącymi zmianami w przebiegu lub organizacji procesu. Najczęściej w odpowiedzi na oczekiwania klienta. W tym przypadku „znaczące” oznacza zmiany wymagające analizy przyczynowo-skutkowej zgłoszonego przez klienta oczekiwania lub problemu, dużych nakładów czasowych na przygotowanie rozwiązania, a często także na jego wdrożenie (np. konieczność zmiany systemu IT). Niemniej jednak w wielu sytuacjach konieczne jest podjęcie takiego wysiłku, aby w krótkim czasie zabezpieczyć potrzeby klienta lub innego interesariusza procesu.

Na czym polega?

Duże zmiany wiążą się z dużym ryzykiem, dlatego niezwykle istotne jest staranne ich przygotowanie. Metodą niezwykle efektywną przygotowania rozwiązań, choć często trudną do uruchomienia w organizacji, są warsztaty kaizen. To kilkudniowe, intensywne warsztaty z udziałem wszystkich interesariuszy usprawnianego procesu. Warsztaty poprzedzone solidnym przygotowaniem a kończą się szczegółowo przygotowanym oraz monitorowanym planem dalszych działań. Formuła warsztatów kaizen zakłada dogłębne zrozumienie procesu i przyczyn jego niedoskonałości przez wszystkich interesariuszy. Umożliwiają to zebrane na etapie przygotowania dane, informacje z wywiadów (np. Voice of Customer), czy wstępnie nakreślone hipotezy dotyczące niedoskonałości procesu. W trakcie warsztatów stosujemy szereg metod pozwalających na zrozumienie przyczyn problemu i szerokie (systemowe) spojrzenie na całość procesu.

Co daje?

Warsztaty kaizen, w odróżnieniu od tradycyjnych spotkań projektowych, trwają od 1 do 5 dni. Umożliwia to zanurzenie się w niuansach usprawnianego procesu w sposób niemożliwy do uzyskania podczas serii kilkugodzinnych spotkań. Zaletą jest to, że uczestnicy nie muszą przypominać sobie osiągnięć poprzedniego spotkania, mogą natomiast z każdą kolejną godziną zgłębiać szczegóły procesu, przyczyny problemów i skutki proponowanych rozwiązań. Jeden z uczestników porównał warsztat kaizen do nurkowania na dużą głębokość a tradycyjną pracę w sekwencyjnych spotkaniach projektowych do pływania przy powierzchni. Umożliwiają pełniejsze zrozumienie procesu przez jego uczestników i interesariuszy. Często niwelują bariery komunikacyjne, z którymi od dawna zmagali się uczestniczący w procesie. Dopiero dostrzeżenie całościowego obrazu umożliwiło poprawę współpracy i komunikacji. W związku z tym, warsztaty kaizen przynoszą szybki efekt nawet przy skomplikowanych procesach i problemach. Rozwiązania wypracowane podczas warsztatów, są zrozumiałe dla wszystkich, przedyskutowane i zaakceptowane. Daje także dużą pewność, że uwzględniają potrzeby, możliwości i oczekiwania jak najszerszego grona interesariuszy. Co znacząco zwiększa szansę ich wdrożenia w praktyce, trwałość oraz osiągnięcie zakładanych rezultatów. Ich monitorowanie jest zamykającym warsztat procesem follow-up.

Zamknij
Budowanie przywództwa

Czym jest?

Aby doświadczony i zmotywowany zespół wiosłował w tym samym kierunku, konieczne jest dojrzałe i mądre przywództwo. Rolą leaderów i menedżerów jest określenie inspirującej wizji i stawianie celów na drodze do jej realizacji. Ale przywództwo to nie tylko domena menedżerów. To także poczucie własności (ownership) całego zespołu ambasadorów doskonalenia – Lean Leaderów.

Na czym polega?

Budowanie przywództwa to subtelna i delikatna praca na minimum trzech poziomach organizacji. Top management, świadomy potencjału i możliwości jakie kultura doskonalenia wnosi do rozwoju biznesu, określa wizję i zakres zmian. Kluczowym wyzwaniem w projekcie, jest efektywne wykorzystanie cennego czasu tej grupy. Skondensowane do granic możliwości warsztaty strategiczne, zwane z japońska hoshin kanri, dają możliwość strategicznego umocowania i ukierunkowania wdrożenia lean. Praca z middle managementem ma inny, bardziej systematyczny charakter. Dopasowania planowanych działań doskonalenia do aktualnych wyzwań i problemów managerów to warunek ich zaangażowania i zapewnienia przez nich niezbędnych zasobów. Regularne spotkania Lean Committee dają stały pogląd na status działań doskonalenia i poziom motywacji załogi. Zespół Lean Leaderów, jako grupa inicjująca własnym przykładem szereg zmian, także wymaga opieki w zakresie przywództwa. Leaderzy z jednej strony rozwijają umiejętności partnerskiej współpracy z managerami z drugiej zarządzania w działaniach lean zespołów powierzonych ich opiece. Nad całością, niczym dyrygent czuwa Lean Champion odpowiedzialny za utrzymanie określonego przez Zarząd kierunku, rozwój zespołu Leaderskiego i propagowanie efektów w ramach całej organizacji.

Co daje?

Dobrze ukształtowane i umocowane przywództwo we wdrażaniu kultury ciągłego doskonalenia to podstawa systematyczności pracy i trwałości efektów projektu. Organizacja nabywa umiejętności samodzielnego wprowadzania ciągłych zmian w sposób uporządkowany, zarządzalny i dopasowany do bieżących potrzeb biznesowych. Przywódcy lean na każdym poziomie organizacji, zapewniają realną kontrolę motywacji i zaangażowania w działania lean pracowników oraz możliwość bieżącego wpływu. Organizacja zyskuje strukturę umożliwiającą rozwój pracowników, wzbogacenie ich ścieżek kariery o umiejętności doskonalenia, zarządzania i motywowania, oraz “zespół szybkiego reagowania”, który potrafi w sposób profesjonalny rozwiązać każde wyzwanie a także zarządzić zmianą zapewniając jego wdrożenie.

Zamknij
Ciągłe doskonalenie

Czym jest?

Ciągłe doskonalenie to serce filozofii kaizen. To serce bije tym mocniej im mocniej biją serca pracowników i managerów na myśl o kolejnej szansie usprawnienia procesu czy lepszego zorganizowania swojej pracy. A taka szansa powinna być dostępna dla każdego i cały czas. Od drobnych usprawnień takich jak utworzenie skrótu na pulpicie do często używanego pliku, po duże zmiany projektowane i wdrażane w ramach wielodniowych warsztatów kaizen. Ciągłe doskonalenie, w przeciwieństwie do innowacji, to ciągły marsz naprzód małymi, często mało spektakularnymi krokami.

Na czym polega?

Organizacja działająca w duchu ciągłego doskonalenia tworzy pracownikom i managerom przestrzeń i możliwości próbowania, popełniania błędów, wyciągania nauczek i codziennego wdrażania zmian. Towarzyszy jej atmosfera ukierunkowania na efektywność i otwartości na pomysły, które są traktowane jak najcenniejszy kruszec. Stosując tablice wizualizacyjne i cykliczne spotkania, oraz oddając poszczególne obszary organizacji opiece Leaderów, każdy pomysł jest zarejestrowany i przemyślany oraz możliwie szybko wdrożony w życie. Managerowie czuwają nad zapewnieniem niezbędnych zasobów, oraz kierunkiem zgłaszanych i wdrażanych zmian. Leaderzy inspirują i wspierają pracowników w identyfikacji marnotrawstw i poszukiwaniu sposobów jego uniknięcia. Sponsor, dzięki rejestracji aktywności w Kaizendo Scoring System® śledzi postępy, ustala kierunki oraz reaguje gdy jest to niezbędne. W ten sposób pracę z pomysłami na doskonalenie zaangażowani są wszyscy, którzy będą czerpać z nich korzyści, zarówno bezpośrednio jak i w długim okresie.

Co daje?

Usprawnianie organizacji poprzez ciągłe doskonalenie jest metodą bardzo efektywną, choć mało efektowną. Zorganizowanie zespołów wokół idei ciągłego doskonalenia wymaga dużego doświadczenia i umiejętności zarządczych, natomiast nie wymaga znaczących nakładów kosztowych. W miejsce dużych nakładów na tradycyjne projekty, idea ciągłego doskonalenia proponuje wykorzystanie potencjału i doświadczeń zgromadzonych w organizacji. Poczucie realnego wpływu na swoją pracę buduje zaangażowanie oraz współodpowiedzialność całej załogi za zaspokojenie potrzeb klienta oraz realizowane procesy w miejsce postawy „robię swoje a reszta mnie nie interesuje”. Ryzyko wprowadzania zmian małymi krokami jest zdecydowanie mniejsze niż w przypadku innowacji, dzięki możliwości skrócenia pętli uczenia się i dużo mniejszym zaangażowaniu zasobów.

Zamknij
Kształtowanie świadomości

Czym jest?

Doświadczony i zmotywowany zespół to najlepszy gwarant sukcesu. W Lean jest to szczególnie ważne, bo to właśnie ludzie są sercem, rękami i nogami zmiany. Sercem, bo to od ich zaangażowania zależy efekt. Nogami, bo od ich wytrwałości zależy jak daleko zajdą zmiany oraz rękami bo to ich doświadczenie i umiejętności pozwolą uzyskać najlepsze rezultaty. Natomiast głową projektu są menedżerowie, ustalający kierunki i priorytety.

Na czym polega?

Przygotowany przez Kaizendo program rozwojowy lean składa się z odpowiednio dobranych pod względem tematyki i czasu trwania warsztatów, szkoleń, praktycznych inspiracji oraz działań komunikacyjnych i mających na celu gromadzenie dobrych praktyk. Układają się one w kompletny cykl kształtowania postaw, umiejętności i nawyków niezbędnych do wdrożenia i utrwalania kultury ciągłego doskonalenia.
Poszczególne wydarzenia są dedykowane grupom na każdym szczeblu organizacji od pracowników, specjalistów przez menedżerów aż po zarządy. Każda grupa systematycznie pracuje nad zdobywaniem wiedzy, umiejętności a przede wszystkim praktycznych doświadczeń opierających się o jej rzeczywiste wyzwania, problemy i zadania.
Jednocześnie, oszczędzając czas, dbamy o to, aby zarówno treść jak i forma były nadzwyczaj efektywne. Dlatego każde wydarzenie opiera się na symulacji/grze wprowadzającej w temat i trwa tylko tak długo jak to jest konieczne – nawet 2h poświęcone na efektywne szkolenie mogą znacząco wpłynąć na skuteczność projektu.

Co daje?

Podstawową korzyścią jest nieustanne powiększanie kompetencji zespołów w zakresie lean.
Każda grupa otrzymuje wiedzę i umiejętności niezbędne w samodzielnej realizacji zadań lean. W ten sposób przygotowujemy organizację do dalszego, samodzielnego prowadzenia działań lean.
Jednocześnie dbamy o to, aby systematycznie wzrastał poziom zaangażowania i wewnętrznej motywacji do udziału w inicjatywach lean.
Największą satysfakcję dają nam zespoły i uczestnicy projektów, którzy z własnej inicjatywy zaczynają podejmować działania doskonalenia własnych stanowisk i procesów. To jedyny i najwłaściwszy kierunek wdrażania trwałej kultury ciągłego doskonalenia.

Zamknij

Model Kaizendo®

Zmieniamy zachowania i nawyki menedżerów i pracowników, ich narzędzia, metody pracy i procesy, aby osiągać lepsze efekty biznesowe.

W tym celu wykorzystujemy kompleksowy i spójny model zarządzania i pomiaru zmian kultury w organizacjach, który działając na kilku płaszczyznach, od szkoleń przez doskonalenie i innowacje aż po przywództwo, pozwala menedżerom monitorować i zarządzać kształtowaniem kultury doskonalenia a w konsekwencji poprawiać wyniki biznesowe.

Celem Modelu Kaizendo® jest całościowe przedstawienie zakresu, metody wdrożenia oraz efektów zmiany kultury organizacyjnej. Większość zachodnich organizacji ma wpisany w swojej kulturze etos pracy w oparciu o gorzej lub lepiej zdefiniowane procesy, oraz gorzej lub lepiej zarządzane projekty. Zmiany w takich organizacjach odbywają się skokowo, zrywami – modyfikacja procesów odbywa się poprzez powołanie dużych, ryzykownych projektów. Praca z Modelem Kaizendo® umożliwia przeprowadzenie takich organizacji w nowy wymiar – systematycznego usprawniania procesów poprzez mniejsze, ale stałe, modyfikowanie procesów. Zadanie to wykonują w niewielkich grupach, pracownicy realizujący usprawniane procesy kierowani przez zespół liderów, przygotowanych merytorycznie oraz menedżersko. Praktyka systematycznego usprawniania własnych procesów, przez realizujące je zespoły, staje się powoli nawykiem, który pozwala organizacji, przy minimalnej pomocy z zewnątrz stale poprawiać swoje wyniki biznesowe.

Elementy Modelu Kaizendo®

Aby skutecznie zarządzać intensywnością i dynamiką poszczególnych działań w Modelu Kaizendo® zostały wyodrębnione cztery główne elementy/obszary:
• Świadomość
• Przywództwo
• Innowacje
• Doskonalenie

Każdy z obszarów wymaga specyficznych działań o różnej kolejności i intensywności w miarę wprowadzania Modelu Kaizendo®. Umiejętne zharmonizowanie aktywności pracowników, liderów, menedżerów i konsultantów w ramach poszczególnych obszarów, jest kluczowe dla skutecznego wprowadzenia trwałej zmiany w kulturze organizacji.

Dynamika Modelu Kaizendo®

Sednem zastosowania Modelu Kaizendo® jest odpowiedni „timing” uruchamiania i podtrzymywania poszczególnych jego elementów. Na dobór narzędzi w poszczególnych obszarach oraz czas i intensywność ich zastosowania ma wpływ wiele czynników takich jak: obecny poziom dojrzałości organizacji i jej menedżerów, wyzwania wewnętrzne i zewnętrzne stojące przed organizacją, poziom motywacji i kompetencji optymalizacyjnych pracowników, determinacja kadry zarządzającej do wprowadzenia zmian i wiele innych.

Patrząc na doświadczenia z wdrażania Modelu Kaizendo®, można jednak wyróżnić podstawowe prawidłowości. Jedną z nich jest konieczność intensywnej pracy nad budowaniem świadomości w początkowych etapach pracy z Modelem Kaizendo®, wspartej możliwie szybko działaniami mającymi na celu umocowanie i zaangażowanie liderów. Oczekiwanych rezultatów należy upatrywać raczej we wzroście umiejętności i zaangażowania zespołu liderów niż w konkretnych zmianach wdrożonych w procesach. Jest to faza uczenia się i prób. Odpowiednie przekazanie odpowiedzialności oraz wsparcie zespołów daje szansę na uruchomienie działań innowacyjnych, manifestujących się podczas warsztatów kaizen. Następnie, wraz z coraz szerszym zaangażowaniem pracowników, można oczekiwać efektów warsztatów kaizen oraz rosnącej liczby drobnych usprawnień przekładających się na KPI procesowe.

Zamknij
Kaizendo Scoring System®

Unikalny system punktowy – Kaizendo Scoring System®, pozwala monitorować konkretne aktywności (działania), które na co dzień wykonują pracownicy, takie jak: Udział w szkoleniach,
Prowadzenie szkoleń, Udział w warsztacie kaizen, Prowadzenie warsztatu kaizen, Zgłaszanie sugestii, Wdrażanie sugestii i wiele innych.

Dedykowane narzędzie informatyczne pozwala określić skuteczność zmiany kultury organizacyjnej poprzez analizę aktywności menedżerów i pracowników na wielu poziomach wyrażonych w Key Activity Indicators (KAI). Pomiar daje obraz zakresu, rodzaju i jakości zmian w poszczególnych obszarach organizacji. Zastosowane w systemie zasady grywalizacji (punkty, odznaczenia), wzmacniają efekty wprowadzanych zmian oraz motywują do dalszej pracy nad nimi.

Jednocześnie, wykorzystując dane scoringowe, liderzy i managerowie mają możliwość zarządzania intensywnością działań z uwzględnieniem potrzeb i specyfiki poszczególnych zespołów oraz stopnia ich zaawansowania w zmianie kultury organizacyjnej.

Zamknij
Dobre nawyki wpisane w DNA

Zbuduj właściwy nawyk, a problemy zaczną rozwiązywać się same.

Przypomnij sobie najlepszy projekt w jakim brałeś udział. Uzyskane efekty, radość z pracy w zespole, satysfakcję z wypracowanych rozwiązań. Uczymy organizacje jak uczynić takie doświadczenia stałą, codzienną praktyką. Dla wszystkich. Wiemy, że wbudowanie właściwych nawyków w DNA organizacji to najlepsza metoda zapewnienia trwałych zmian. Jednak, podobnie jak przygotowanie do maratonu, wymaga systematycznej pracy.

Nasze zaangażowanie i aktywność w to inicjator i katalizator pierwszych zmian w firmie. Naszym zadaniem jest jednak tylko przygotowanie organizacji i rozpoczęcie pierwszych treningów w drodze do maratonu jakim jest ciągłe doskonalenie. Odpowiednio kształtując aktywności Managerów, Lean Championa, zespołu Lean Leaderów a przez nich większości organizacji, powoli wbudowujemy nawyki w ich codzienne zadania. Następnie metodą zanikającej kontroli pozostawiamy organizację gotową do samodzielnego przebiegnięcia niejednego biznesowego maratonu.

Systematycznie i cierpliwie wpisujemy ciągłe doskonalenie w kulturę firmy.

Zamknij
Radykalna poprawa. Wszędzie. Stale.

Uruchomienie działań lean i kaizen to krocząca rewolucja.

Warsztaty doskonalenia, zwane też warsztatami kaizen, to główne narzędzie umożliwiające wprowadzanie radykalnych zmian w procesach i organizacji pracy. Prowadzimy i szkolimy Leaderów w prowadzeniu warsztatów, które umożliwiają niewyobrażalne skrócenie procesu, poprawę jego efektywności czy zapewnienie jakości na poziomie nieosiągalnym dotąd. To jak precyzyjnie zaplanowana operacja chirurgiczna, która umożliwia rozwiązanie problemów lub stawienie czoła wyzwaniom stojącym na drodze do sukcesu organizacji.

Jeśli sytuacja wymaga szybkiej reakcji i kompleksowych działań, często dotyczących wielu części firmy, wielu klientów, interesariuszy i dostawców, innowacyjne warsztaty kaizen to ultraefektywna metoda bezpiecznego poszukiwania, przygotowania i wdrożenia rozwiązania.

Zadziwiające jak wiele można osiągnąć pracując w przemyślany sposób, ramię w ramię, intensywnie korzystając z mądrości i doświadczenia wszystkich uczestników.

Zamknij
Zorganizowana metamorfoza firmy

Żadna zmiana nie jest trwała, jeśli nie przyjmą jej ludzie.

Tworzymy grupy lokalnych Leaderów Lean, które pod przywództwem doświadczonego Lean Championa, potrafią poprowadzić Zespoły w zmianie, przekonać niezdecydowanych, dotrzeć do przyczyn oporu. Doświadczony Leader, który samodzielnie poprowadzi warsztat doskonalenia lub zadba o system sugestii pracowniczych to nieocenione wsparcie każdego managera.

Precyzyjny, dopasowany do strategii i wyzwań biznesu, plan doskonalenia to podstawa działania Lean Championa i Lean Leaderów. Zespół szybkiego reagowania rozwiązuje problemy stojące na drodze rozwoju biznesu. Ścisła współpraca z managerami odpowiedzialnymi za poszczególne obszary firmy gwarantuje, że działania doskonalenia ściśle wpierają realizację celów biznesowych.

Dobrze zorganizowany zespół Leaderów Lean, pod wodzą charyzmatycznego Lean Championa, realizujący biznesowo zorientowany plan doskonalenia, jest mocnym katalizatorem pozytywnych zmian w całej organizacji.

Zamknij
Zespoły widzące więcej

Jak wskazują liczne badania, tylko mniej niż 20% czasu w realizowanych przez firmy procesach
stanowi wartość z punktu widzenia klienta. Niewiele? A jednak.

Uczymy naszych klientów identyfikować marnotrawstwa składające się na pozostałe 80%. Inspirujemy i pokazujemy jak można je wyeliminować lub znacząco ograniczyć.

W tym celu zbudowaliśmy program szkoleń i warsztatów lean. Obejmuje on wszystkie szczeble organizacji, podnosząc umiejętności w zakresie lean i kaizen pracowników, managerów i zarządu. Każdy szczebel pełni inną rolę na drodze ciągłego doskonalenia, każdy ma inne oczekiwania i inne potrzeby. Stąd proponowane przez nas formy szkoleniowe to zarówno 2 godzinne, intensywne warsztaty jak i kilkudniowe, modułowe szkolenia. Wszystkie wzbogacone o liczne przykłady, inspiracje i opisy przypadków, szeroko wykorzystujące gry i symulacje.

Program szkoleniowy Kaizendo umożliwia efektywne przygotowanie organizacji do wdrożenia lean. Dodaje wiedzy, inspiracji i motywacji do kaizen – ciągłego doskonalenia.

Zamknij